Trường đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản đồ

Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.

Những mốc lịch sử quan trọng:

* 11/1974: Khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

* 9/1995: Khoa Kinh tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN.

* 7/1999: Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN.

* 3/2007: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN.

Trong quá trình phát triển, Trường ĐHKT không ngừng nâng cao chất lượng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh ở Việt Nam và quốc tế.