Tr�����ng �����i h���c, H���c vi���n tại Long Biên