����i Truy���n thanh, Truy���n h��nh tại Long Biên