Đường Đường Trần Khánh Dư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đường Trần Khánh Dư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đường chạy dọc theo sông Hồng, nối tiếp đường Trần Hưng Đạo đến đầu đường Nguyễn Khoái, nguyên là đất các thôn Thủy Cơ như Tự Nhiên, Biện Dương, Đông Trạch, Lãng Hồ. Thời Pháp thuộc gọi là bến Rê-na (quai Rheinart). Sau Cách Mạng đổi ra tên hiện nay.
Trần Khánh Dư là người họ vua Trần, cuộc chống Nguyên lần thứ nhất (1258) ông lập công lớn, được phong chức phiêu kỵ đại tướng quân. Về sau do có lỗi, ông đã bị cách hết mọi chức tước, tịch thu gia sản. Ông về Chí Linh sinh sống bằng nghề đốt than. Năm 1282, vua Trần Nhân Tông họp các vương hầu tướng lĩnh ở bến Bình Than để bàn kế đánh giặc Nguyên, Trần Khánh Dư chở thuyền than đi qua, mặc áo vải gai, đội nón lá, vua trông thấy động lòng thương, tha tội và cho dự bàn việc nước. Những lời bàn của ông hợp ý vua nên được phong cho là phó đô tướng quân. Trong 2 lần chống quân Nguyên, ông đã lập nhiều chiến công.

Bản đồ Đường Trần Khánh Dư

Dịch vụ tại Trần Khánh Dư