Phố Phố Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Lý Nam Đế là đất trong nội thành, đường phố đi dọc theo tường thành cũ phía đông. Thời thuộc Pháp phố được gọi là Rue Maréchal Joffre. Phố mang tên Lý Nam Đế,người đã sáng lập ra nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân.
Lý Nam Đế tên thật là Lý Bôn (hay Lý Bí).Ông là người thôn Thái Bình (Tử Đường, huyện Thuỵ Anh, Thái Bình). Nhiều sách sử cho biết tổ tiên của Lý Nam Đế là người Trung Quốc, vào cuối thời Tây Hán thì tránh sang ở Việt Nam (lúc đó đang là thuộc địa của Trung Quốc) để trốn nạn binh đạo. Qua 7 đời, đến đời Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam được hơn 5 thể kỷ. Chính sử Trung Quốc đều coi Lý Bí là "Giao Châu thổ nhân".
Tháng 12 năm 542, vua Lương sai Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng sang xâm chiếm. Quýnh lấy cớ là chướng khí mùa xuân đương bốc, xin đợi đến mùa thu. Bấy giờ Thứ sử Quảng Châu là Tân Dụ hầu Hoán không cho, Tiêu Tư cũng thúc giục. Bọn Tử Hùng đi đến Hợp Phố, Lý Bí chủ động đem quân đón đánh tại đây. Quân Lương thua to, 10 phần chết đến 6, 7 phần, quân tan rã mà về. Tiêu Tư tâu vu với vua Lương rằng Quýnh và Tử Hùng dùng dằng không chịu đi, đều bị buộc phải tự tử. Tháng 4 năm 543, vua Lâm Ấp cướp quận Nhật Nam, Lý Bí sai lão tướng Phạm Tu đánh tan ở Cửu Đức.
Đầu năm Giáp tý 544, Lý Bí nhân thắng quân địch, tự xưng là Nam Việt đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân, có ý mong xã tắc lâu dài đến muôn đời.
Lý Nam Đế có tài văn võ. Ông đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, đánh đuổi được quân Lương, rồi xưng là Nam Đế (vua nước Nam), đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên.
Các tuyến xe bus chạy qua:
Tuyến số: 23,

Bản đồ Phố Lý Nam Đế

Dịch vụ tại Lý Nam Đế