Phố Phố Đinh Liệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phố Đinh Liệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kéo dài từ phố Hàng Bạc đến phố Cầu Gỗ, nguyên là một phần của hồ Thái Cực thuộc phường cùng tên. Thời Pháp thuộc đây là phố Ô-đăng-đang (rue O'dendhal). Tên hiện nay là được đặt từ sau Cách Mạng.
Đinh Liệt là em Đinh Lễ, gọi Lê Lợi bằng cậu, quê Thủy Cối, Thanh Hóa. Là một trong những chỉ huy đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn. Năm 1424, Đinh Liệt được cử dẫn một đạo quân đi đường tắt vào Nghệ An trước trận đánh chiếm Đỗ Gia (nay là Hương Sơn - Hà Tĩnh). Năm 1427 ông cùng Lê Sát phục binh ở Chi Lăng đánh tan viện binh do Liễu Thăng Chỉ huy. Năm 1460 Đinh Liệt cùng Nguyễn Xí bày mưu truất bỏ Nghi Dân, đưa Tư Thành lên ngôi vua (tức Lê Thánh Tông).

Bản đồ Phố Đinh Liệt

Dịch vụ tại Đinh Liệt