Phố Phố Đặng Tất, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Đặng Tất, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đi từ phố Quan Thánh đến phố Phan Đình Phùng, nguyên là địa phận thôn Quan Quang. Thời Pháp thuộc, đây là phố Bà Ô-ti-giông (rue Madame Autigeon). Sau Cách Mạng đã đổi ra tên hiện nay.
Đặng Tất quê Hóa Châu. Cuối đời Trần làm đại tri châu Hóa Châu. Khi quân Minh xâm lược, chúng vẫn phải để ông giữ chức đó tuy có cử quân quan tới đóng để kiềm chế. Đặng Tất diệt bọn quan nhà Minh rồi đem quân ra giúp vua Giản Định. Ông là tướng tài. Nhưng giữa lúc ông đang chuẩn bị giải phóng Đông Đô thì Giản Định nghe lời gièm pha lập mưu giết ông cùng tướng tài khác là Nguyễn Cảnh Chân (năm 1409).

Bản đồ Phố Đặng Tất

Dịch vụ tại Đặng Tất