Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

  • 3, Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 334 565 - 38 356 272 - 38 326 353

Bản đồ