Ph������ng, S��������� giao d���������c tại Hà Nội