VL c��ch ��m, nhi���t, Tr���n, v��ch th���ch cao tại Nam Từ Liêm