��i���n tho���i c��� �����nh, M��y fax tại Hà Đông