Tr��������� s��������� C������ng an, Qu������n ���������������i tại Đống Đa