Qu������ t���������ng, ��������������� l������u ni���������m tại Đống Đa