Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh

Địa điểm mới ở Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Hồ Chí Minh